Khóa học tiếng nhật Cấp Tốc N5

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 200 tiết

  • Thời gian học: 50 buổi, Mỗi buổi 3 giờ

  • Hoàn thành sau: 10 tuần

  • Số lượng: 6-15 học viên

  • Kiến thức: 

商品カテゴリー:
お問い合わわせ: 0916.618.428