Khóa học tiếng nhật Trung cấp 2 N3

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 51 tiết

  • Thời gian học: buổi, Mỗi buổi 1.5 giờ

  • Hoàn thành sau: tuần

  • Số lượng: 6 - 15 học viên

  • Kiến thức: 

Liên hệ: 0916.618.428