Khóa học tiếng nhật Trung cấp 7 N2

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 200 tiết

  • Thời gian học: 24 buổi, Mỗi buổi 1.5 giờ

  • Hoàn thành sau: 10 tuần

  • Số lượng: 6-15 học viên

  • Kiến thức: 

Liên hệ: 0916.618.428