lich-khai-giang-thang

Lịch Khai Giảng Tháng 2

🌞な さ う🌞
🌺🌺🌺🌺🌺^. ^ Cấm khai tháng 2 ^. ^🌺🌺🌺🌺🌺

🌺 🌺 Dân tộc 🌺 🌺

1 • 🌺 🌺Khai mật SƠiêuP 2: THIR 2,4,6.
Sáng tạo: 9h – 10h30, ngày 18/02/2019.
Thời gian ký tên: 10/02/2019 ngày 18/02/2019.

2 • 🌺 🌺Khai mật SƠiêuP 2: THIR 2,4,6.
CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 25/02/2019.
Thời gian ký tên: 10/02/2019 ngày 25/02/2019.

3 • 🌺 🌺Khai mật SƠiêuP 3: THIR 2,4,6.
CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 22/02/2019.
CA 2: 19h30 – 21h00, ngày 22/02/2019.
Thời gian ký tên: 10/02/2019 ngày 22/02/2019.

4 • 🌺 🌺Khai mật SƠiêuP 4: THỨ 3,5,7.
CA 1: 17h45 – 19h15, ngày 21/02/2019.
Thời gian ký tên: 10/02/2019, ngày 21/02/2019.

5 • 🌺 🌺Khai kiến ​​TRUNG TIẾP: THỨ 2,4.
CA 1: 18h00 – 20h15, ngày 20/02/2019.
Thời gian ký tên: 10/02/2019, ngày 20/02/2019.

Call Now Button