MEROS – HỌC VIỆN NGÔN NGỮ HÀNG ĐẦU TẠI TOKYO

Tỉ lệ phân bố ở các bậc học sau khi hoàn thành chương trình Nhật ngữ tại Meros