TIẾNG NHẬT N5

 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N4

 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N3

 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N2

 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT LUYỆN THI

 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn

TIẾNG NHẬT CẤP TỐC

 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Buổi : 5 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Buổi : 5 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 3 hoặc 6 tháng
 • Buổi : 4 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 3 hoặc 6 tháng
 • Buổi : 4 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP

 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 9 tuần 
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 11 tuần
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
 • Thời gian: 12 tuần
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:

TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT

 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng:
  – Học viên trình độ N3, có thể dùng các mẫu câu sơ cấp để giao tiếp cơ bản và có kiến thức về kính ngữ
  – Học viên mong muốn làm việc tại nhà hàng, khách sạn Nhật Bản trong tương lai
Xem chi tiết
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng:
  – Học viên trình độ N3, có thể dùng các mẫu câu sơ cấp để giao tiếp cơ bản và có kiến thức về kính ngữ
  – Học viên mong muốn làm việc tại nhà hàng, khách sạn Nhật Bản trong tương lai
Xem chi tiết
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng: học viên đã hoàn thành xong chương trình Trung cấp tiếng Nhật, đang công tác trong ngành bán hàng hoặc mong muốn làm công việc này trong tương lai
Xem chi tiết
 • Thời gian: 6 tháng
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI