TIẾNG NHẬT N5

Sơ cấp 1
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Sơ cấp 2
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Sơ cấp 3
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Sơ cấp 4
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N4

Sơ cấp 5
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Sơ cấp 6
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Sơ cấp 7
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N3

Trung cấp 1
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Trung cấp 2
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Trung cấp 3
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT N2

Trung cấp 4
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Trung cấp 5
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Trung cấp 6
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết
Trung cấp 7
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
Xem chi tiết

TIẾNG NHẬT LUYỆN THI

LUYỆN THI N5
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
LUYỆN THI N4
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
LUYỆN THI N3
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn
LUYỆN THI N2
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Số tiết: 51 tiết
 • Thời gian: Thứ 2 – 4 – 6
 • Học viên mỗi lớp: 6 – 15 bạn

TIẾNG NHẬT CẤP TỐC

Cấp tốc N5
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Buổi : 5 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Cấp tốc N4
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Buổi : 5 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Cấp tốc N3
 • Thời gian: 3 hoặc 6 tháng
 • Buổi : 4 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Cấp tốc N2
 • Thời gian: 3 hoặc 6 tháng
 • Buổi : 4 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP

Đàm thoại sơ cấp 1
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Đàm thoại sơ cấp 2
 • Thời gian: 9 tuần 
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Đàm thoại trung cấp 1
 • Thời gian: 11 tuần
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Đàm thoại trung cấp 2
 • Thời gian: 12 tuần
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:

TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT

Tiếng Nhật Nhà hàng
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng:
  – Học viên trình độ N3, có thể dùng các mẫu câu sơ cấp để giao tiếp cơ bản và có kiến thức về kính ngữ
  – Học viên mong muốn làm việc tại nhà hàng, khách sạn Nhật Bản trong tương lai
Xem chi tiết
Tiếng Nhật Khách sạn
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng:
  – Học viên trình độ N3, có thể dùng các mẫu câu sơ cấp để giao tiếp cơ bản và có kiến thức về kính ngữ
  – Học viên mong muốn làm việc tại nhà hàng, khách sạn Nhật Bản trong tương lai
Xem chi tiết
Tiếng Nhật bán hàng
 • Thời gian: 2 tháng
 • Buổi : 2 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Đối tượng: học viên đã hoàn thành xong chương trình Trung cấp tiếng Nhật, đang công tác trong ngành bán hàng hoặc mong muốn làm công việc này trong tương lai
Xem chi tiết
Tiếng Nhật thẩm mỹ
 • Thời gian: 6 tháng
 • Buổi : 3 buổi 1 tuần
 • Số buổi:
 • Học viên mỗi lớp:
Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI